Informatie  |  Beleid

Beleid

Het Strategisch Perspectief

In  juni 2020 is het Strategisch Perspectief voor de periode 2020-2024 vastgesteld. Hierin hebben wij  beschreven wat onze ambities zijn voor de komende jaren. Klik hier om het Strategisch Perspectief te openen.

 

Oarsprong heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de realisatie van de doelen uit het Strategisch Perspectief 2015-2019. Vrijwel alle beoogde doelen zijn behaald. Daar kunnen we met elkaar trots op zijn en dankbaar.

 

In de afgelopen jaren zijn in vijf dorpen de christelijke en de openbare scholen gefuseerd tot ontmoetingsscholen. Vier van deze ontmoetingsscholen maken nu deel uit van Oarsprong. Wij willen dat deze scholen zich bij ons thuis voelen. Met behoud van onze christelijke achtergrond, nemen we hen mee in dit nieuwe Strategisch Perspectief.

 

Wij willen, binnen onze mogelijkheden, het beste onderwijs geven. Dat zien wij als onze opdracht en daar staan wij voor. Wij bieden mensgericht en maatschappij betrokken onderwijs. Dit doen we om te leren en te werken in, maar ook om bij te dragen aan de eigen mienskip.

 

In het Strategisch Perspectief focussen wij op:

  • wie we zijn
  • waar we aan werken
  • welke keuzes we voor de komende 4 jaar maken.

Het Strategisch Perspectief 2020-2024 is de richtlijn voor ons gezamenlijk beleid en voor de afzonderlijke schoolplannen. In deze en andere plannen zullen we de komende periode inzichtelijk maken wat we willen bereiken, tegen welke kosten en hoe we dit gaan betalen. We gaan het gebruiken als kader voor de interne en de externe verantwoording van ons beleid.

Download het Strategisch Perspectief 2020-2024 »

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Natuurlijk willen wij graag dat u tevreden bent over de gang van zaken op school en binnen onze vereniging. Toch kan zich een situatie voordoen waarin u niet tevreden over bent over hoe de school of de vereniging heeft gehandeld. Voor die gevallen hebben wij een klachtenregeling opgesteld.  Klik hier om deze te openen.

Privacy

Privacy

In het kader van de privacy-wetgeving heeft Oarsprong Kees Wijma aangesteld als Privacy Officer. Hij is belast is met de organisatie van en het toezicht op de privacyrichtlijnen en de wettelijke regelgeving binnen onze organisatie. Met uw klachten, vragen of opmerkingen inzake privacy binnen onze organisatie kunt u met hem contact opnemen. Kees Wijma is bereikbaar via het mailadres: privacy@stichtingoarpsprong.nl.

 

U kunt ook contact leggen met de Functionaris Gegevensbescherming van Oarsprong: Ferenc Jacobs. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0512-202030 en via het mailadres fg@stichtingsoarsprong.nl.

 

Door hier » te klikken kunt u lezen welke maatregelen wij nemen om de privacy te waarborgen.

Rekenportfolio

Rekenportfolio

Stichting Oarsprong en CSG Liudger Burgum hebben gezamenlijk gewerkt aan een doorlopende leerlijn rekenen.  Het resultaat is een Rekenportfolio met een handleiding voor docenten. Het doel is dat hiermee de overgang van het PO naar het VO op het gebied van rekenen gemakkelijker wordt. In het Rekenportfolio staat voor elke som de rekenstragie beschreven. 

 

U kunt beide documenten hier downloaden: 

 

Managementstatuut

Managemenstatuut

Klik hier voor het Managementstatuut van Stichting Oarsprong.

Treasurystatuut

Treasurystatuut

Klik hier voor het Treasurystatuut van Stichting Oarsprong.

Bestuursverslag 2022

Samenvatting bestuursverslag 2022

Met plezier presenteren wij u de samenvatting van het bestuursverslag 2022. Bent u geïnteresseerd in het complete bestuursverslag? Neemt u dan contact op met het stafbureau.

 

Wij wensen u veel leesplezier toe!

 

Innovatief onderwijs

Innovatief onderwijs

Onze organisatie is voortdurend gericht op ontwikkeling en dus verbetering van onderwijs door het aanbieden van nieuwe vormen van onderwijs en door deel te nemen aan diverse projecten. Onderstaand een paar mooie voorbeelden.

Next Level School

In het project Next Level School werken medewerkers uit verschillende onderwijsorganisaties uit Friesland samen aan de ontwikkeling van: Gepersonaliseerd Leren, Overal Goed Onderwijs, Duurzaamheid en Onderwijs in de 21ste eeuw. Samen ontwerpen wij  de ‘Next Level School’. Onze organisatie is vanaf het begin in 2015 betrokken bij dit project. Van onze organisatie nemen zes scholen aan dit project deel. 

Het project maakt dat we kennis en ervaringen kunnen delen en zo samen werken aan het beste onderwijs voor ieder kind.

Next level school is:

  • Lef hebben door onderwijs aan te passen en gebaande paden te verlaten;
  • Samen een beweging op gang brengen, elkaar inspireren en van elkaar leren;
  • Leerkrachten bepalen als team, samen met ouders, wat goed onderwijs is en wat kinderen nodig hebben. Systemen zijn niet de baas.

Zien hoe CBS De Alpha werkt met Next Level? Klik hier voor de film ‘Next Level School op CBS De Alpha’. Wilt u meer informatie over het project, kijkt u dan op www.nextlevelschool.frl 

Daltononderwijs

Op de Ichthusschool in Gytsjerk geven de leerkrachten les volgens het Daltonprincipe. Uitgangspunt is dat de ontwikkeling van het kind meer centraal staat. Belangrijke principes van het Daltononderwijs zijn: vrijheid in gebondenheid, samenwerking en zelfstandigheid. Er wordt ingespeeld op de verschillende soorten leerstijlen van leerlingen. Begeleiding van de leerkracht is hierbij cruciaal. De Ichthusschool in Gytsjerk uis een Daltonschool en ervaart dat kinderen zich door deze aanpak beter kunnen ontwikkelen. Hoe het Daltonprincipe in de praktijk vorm krijgt, is te zien in een film die hierover is gemaakt.

Groepsdymanisch onderwijs

Het groepsdynamisch onderwijsconcept staat voor kindwaardig en rechtvaardig onderwijs waarbij kinderen geleerd wordt zelf problemen op te lossen, om te gaan met verschillen en samen te beslissen. De leerkracht en de groep als leer-kracht vormen samen een hecht team om het persoonlijk leren voor ieder kind te versterken, waardoor er prettig lerende groiepen ontstnaam met hoge opbrengsten. 

Door hier te kklikken kunt u het filmpje zien dat laat zien hoe GDO er op school uitziet. 

Talintklas

De Talintklas is een speciale klas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. De leerlingen ontmoeten elkaar één dag in de week in een speciaal ingericht lokaal op CBS De Arke in Burgum. Hier leren kinderen door te onderzoeken. Bij Talint werken de leerlingen in blokken en in elk blok staat één thema centraal. Daarnaast is er speciale aandacht voor theologie en wereldgodsdiensten en gaan de kinderen aan de slag met filosoferen en het bouwen van een eigen portfolio-website. De kinderen krijgen op een lesdag afwisselend theoretische- en pratische colleges.

Bent u geinteresseerd? Kijk u dan op de website van Talint

Slimme Handen Klas

Naast de Talintklas voor de ‘denkers’ van Stichting Oarsprong, zijn wij in samenwerking met CSG Liduger, locatie Burgum, gestart met de Slimme Handen Klas; een klas voor kinderen die vooral veel leren door te ‘doen’.

Tijdens de lessen is er ruimte voor ontdekken, experimenteren en ondernemen. Doordat wij hierin samenwerken met CSG Liudger, kunnen we leerlingen één dagdeel in de week lessen aanbieden die aansluiten bij hun interesse. In het technieklokaal van CSG Liudger, besteedt de docent Techniek dit schooljaar veel aandacht aan de ontwikkeling van de technische kennis en -vaardigheden van de basisschoolleerlingen. De leerlingen werken met een 3D printer, tandwielen en elektronica.

Onze scholen sluiten hiermee zoveel mogelijk aan bij wat leerlingen nodig hebben in hun ontwikkeling. Dat betekent niet alleen dat kinderen leren op hun eigen niveau, maar ook werken aan hun talenten.

First Lego League

Onze organisatie neemt al jaren deel aan de First Lego League. De FIRST LEGO League is een wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 15 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. De opdrachten worden elk jaar opgehangen aan een thema en gedefinieerd in de jaarlijks wisselende “Challenge”.

Een belangrijk onderdeel is het ontwerpen, bouwen en programmeren van een robot. De teams moeten een volledig autonome robot ontwerpen, programmeren en bouwen. Met deze robot moet tijdens de finaledagen wedstrijden worden gespeeld op een opdrachtenparcours, waarbij punten te verdienen zijn.

Naast het programmeren, voert elk team binnen het jaarlijkse thema een eigen onderzoek uit over de maatschappelijke rol van techniek en technologie en presenteert de uitkomst tijdens de regionale en landelijke finale. Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt van de kinderen verwacht dat ze zelf initiatief nemen en met behulp van verschillende bronnen op zoek gaan naar een probleem waar huidige wetenschappers en ingenieurs vandaag de dag mee te maken hebben. Vervolgens moeten de kinderen zelf op zoek naar een creatieve oplossing, die ze vervolgens presenteren op de finaledagen.

Voor meer informatie kunt kijken op www.firstlegoleauge.nl