Over ons  |  Onze organisatie

Decentraal waar het kan, centraal waar het moet

Onze bestuurlijke organisatie is gebaseerd op het motto: ‘decentraal waar het kan, centraal waar het moet’.

De Ledenraad  is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit twee vertegenwoordigers per school. De Raad van Toezicht bewaakt het beleid dat door het College van Bestuur is vastgesteld.

Het stafbureau faciliteert de scholen en houdt zich bezig met het ontwikkelen van beleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast adviseren de stafmedewerkers het College van Bestuur en de schooldirecteuren.

Op schoolniveau zijn er twee vormen van medezeggenschap. De Afdelingsraad bestaat uit ouders van school die lid zijn van de vereniging. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de schooldirecteur. Twee leden van de schoolraad maken deel uit van de ledenraad. Naast de schoolraad heeft elke school een Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd. Deze raad geeft advies en voor bepaalde onderwerpen is  instemming van de MR noodzakelijk. De MR vaardigt een leerkracht of een ouder af naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).