De organisatie

De organisatie

Grondslag

De vereniging aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen de Bijbel als Gods Woord.

Doelstelling

 1. De vereniging heeft ten doel het, in overeenstemming met de hiervoor geformuleerde grondslag, bevorderen van protestants christelijk basisonderwijs in de gemeente Tytsjerksteradiel en/of het anderszins ondersteunen van de protestants christelijke identiteit in de gemeente Tytsjerksteradiel. De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst ter verdeling onder haar leden.
 2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het ondersteunen van de statutair in de gemeente Tytsjerksteradiel gevestigde stichting “Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Tytsjerksteradiel”, dan wel haar rechtsopvolger onder algemene titel, waaronder met name begrepen ondersteuning op financieel en bestuurlijk terrein van de Stichting en de onder het bestuur van de Stichting staande protestants christelijke basisscholen.
 3. De kosten van het werven van geld en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.

De  hoofdlijnen van het beleidsplan

Vermogen

 1. De geldmiddelen van de ereniging worden verkregen uit contributies, giften, bijdragen, subsidies, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt en andere wettige middelen. Erfstellingen kunnen slechts onder het recht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
 2. De Vereniging mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Vereniging.
 3. De volgende vermogensbestanddelen worden als vermogen aangemerkt nodig voor de continuïteit:
  a. vermogen (of bestanddelen daarvan) dat is verkregen als legaat, erfstelling of schenking, waarvan de erflater of schenker heeft bepaald dat slechts de rendementen uit dat vermogen mogen worden gebruikt voor het doel van de Vereniging (stamvermogen);
  b. vermogensbestanddelen waarvan de instandhouding voortvloeit uit de doelstelling van de vereniging;
  c. vermogensbestanddelen die nodig zijn voor het realiseren van de doelstelling. Tevens is het vormen van een continuïteitsreserve toegestaan indien dit nodig is om de continuïteit van de werkorganisatie van de Vereniging te kunnen waarborgen.

Bestuurders:

Aldert Hoksbergen  |  voorzitter a.i.
Tobias Smits  |  lid
Gosse Wijma  |  lid

Het beloningsbeleid:

De leden van het Bestuur ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden in het kader van het besturen van de Vereniging. De Bestuursleden kunnen wel een onkostenvergoeding ontvangen die niet bovenmatig is.