Informatie
Informatie

Informatie

Oarsprong bestaat uit een stichting en een vereniging. Onze 12 basisscholen in Burgum, Eastermar, Garyp, Gytsjerk, Hurdegaryp, Jistrum, Noardburgum, Oentsjerk, Ryptsjerk, Sumar, Suwâld vallen onder de stichting. De vereniging Ynsprong voert activiteiten uit die niet uit onderwijsgelden betaald kunnen worden. 

 

De vereniging

De gelden, die de stichting van het ministerie ontvangt mogen alleen besteed worden aan onderwijs. 

 

De gelden van de vereniging, die door leden worden bijeengebracht, kunnen ruimer ingezet worden. Vooral voor extra activiteiten, die we voor de scholen van belang vinden, maar niet uit de onderwijsgelden betaald kunnen worden. In dorpen waar geen christelijke school meer is, kunnen bijvoorbeeld extra activiteiten ontwikkeld worden in het kader van de religieuze vorming. De inzet van de middelen wordt bepaald door de leden van het betreffende dorp. Informatie over het lidmaatschap vindt u onder de knop algemene informatie.

 

Oarsprong heeft een Strategisch Perspectief opgesteld voor de komende 4 jaar. Hierin staan de visie en de doelen voor de gehele organisatie beschreven. Hebt u belangstelling voor dit plan? U kunt het hier downloaden »

Lidmaatschap

Word lid van Vereniging Ynsprong

Onder onze vereniging vallen 12 scholen voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Tytsjerksteradiel. De vereniging is bijna 20 jaar geleden in het leven geroepen omdat op deze wijze het christelijk onderwijs in onze gemeente beter gewaarborgd kan worden.

 

Door een vereniging te zijn, bepaalt niet een kleine groep mensen, maar de leden  uiteindelijk het verenigingsbeleid. Leden maken hun mening kenbaar via de jaarlijkse afdelingsvergaderingen en elke school heeft een Schoolraad, waar leden zitting in hebben. Leden kunnen zo invloed uitoefenen op het schoolbeleid. Welk profiel heeft onze school, hoe is het pedagogisch klimaat, op welke terreinen kunnen we de kwaliteit verbeteren enz.? Vragen, die in de Schoolraad aan de orde komen.

 

Het hoogste orgaan van de Vereniging Ynsprong is de ledenraad, die regelmatig bij elkaar komt. Elke school is daarin met 2 leden vertegenwoordigd.

 

Hoe wordt u lid?

U kunt hier het aanmeldingsformulier downloaden, invullen, opslaan op uw computer en inleveren bij de directeur van de school waar uw kind opzit.

 

De contributie bedraagt € 10,00 voor het eerste lid en € 5,00 voor het tweede lid per jaar. Het is belangrijk, dat we veel leden hebben, want de helft van het contributiebedrag komt ten goede aan onze school!

 

Hoe zegt u uw lidmaatschap op? 

Dat uw kind na 8 jaar van school gaat, kan een reden zijn om uw lidmaatschap van de vereniging op te zeggen, maar dat hoeft niet. Veel ouders kiezen ervoor om hun lidmaatschap te continueren en zo hun steun te blijven geven om op die manier een bijdrage te leveren aan het behoud van het christelijk onderwijs.

 

Mocht u uw lidmaatschap toch op willen zeggen, dan kunt u een mail sturen naar: info@stichtingoarsprong.nl o.v.v. de naam van de school.

Onze scholen: